البرز،مهرشهر،بلوار ارم،ساختمان آتلانتیک
02189771444

مقالات

گروه تحقیقاتی جعفرزاده - شبکه سازی
گروه تحقیقاتی جعفرزاده-کسب و کار
گروه تحقیقاتی جعفرزاده - مدیر خوب
گروه تحقیقاتی جعفرزاده- موفقیت
گروه تحقیقاتی جعفرزاده - مصاحبه
گروه تحقیقاتی جعفرزاده - تمرکز
گروه تحقیقاتی جعفرزاده - روش تکرار کلامی
گروه تحقیقاتی جعفرزاده - طراحی لیست کارها
گروه تحقیقاتی جعفرزاده - موفقیت