0

تست باورهای ریشه ای یا طرحواره ها یا الگوهای باور

دستورالعمل

افراد از این جمله ها ممکن است برای توصیف خودشان استفاده کنند. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر شما برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید، بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید، نه براساس آنچه فکر میکنید درست است.
اگر دوست دارید، جمله را به گونه ای بازنویسی کنید که در مورد شما درست تر باشد و آنگاه ببینید جمله مذکور چقدر در مورد شما صدق می کند.

تست باورهای ریشه ای یا طرحواره ها یا الگوهای باور

1 اطلاعات فردی
2 بخش اول
3 بخش دوم
4 بخش سوم
5 بخش چهارم

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!